Obligatie J.H. Marlof 1796

Oeroude obligatie uit 1796. Conditie: geen ezelsoren, scheuren. 3 vouwen. Geen verkleuringen. Topconditie. Prijs € 275.

marlof boekverkooper rokkin

Kijk hier naar de detailfoto.

Deze obligatien zyn te koop te Amsterdam by J.H. Marlof, Boekverkooper op het Rokkin, By de Beurs.

Ik ondergeschreeve bekenne by dezen deugdelyk schuldig te zyn aan den heere Wijnand van Driest de somma van zes honderd guldens voor geleend geld, tot myn genoegen ontfangen, afstaande mitsdien van de exceptie van onaangetelde gelden, welke voorsz. somma van 600,- ik aan zijn edele ofte toonder dezes, beloove kost en schadeloos te betaalen in klinkend geld, over twaalf maanden na dato dezes precys met den intrest, tegens drie percento tenhondert in 't jaar, en ingevalle van prolongatie, tot de effectuele betalinge toe. Hier voor verbindende myn persoon en alle myne goederen, geene uitgezonderd, stellende dezelve tot bedwang van alle rechteren ende rechten. In kennisse der waarheid, hebbe dit met eigen hand onderteekend.

Actum in Amsterdam, den 20en januarij anno 1796.

Albertye Bennink weduwe van Hendrik Jan Wagenvoort

 

Meer info over Jan Hendrik Marlof (familie van Jacobus Spijker; bouwer van de gouden koets) leest u hier. Hij woonde op de buitenplaats Ionica.

Wijnand van Driest woonde aan de IJgracht 14 (Thans Prins Hendrikkade) en had een grafkelder in de Nieuwe kerk van Amsterdam.

 

Lees het complete achtergrondverhaal over de 18e eeuwse privé obligaties (groot document!)

Kijk ook bij het London-Certificaat 1801

Kijk ook bij de Consignatiepenningen veenderij Loosdrecht 1853

Kijk ook bij J.H. Marlof boekverkooper op het Rokkin 1796

Kijk ook bij de Surinaamse Plantage lening 1771 Cornelis Hartsinck, Jan van Ryneveld en Soonen