Consignatiepenningen

Andere termen voor Consignatiepenningen zijn: waarborgpenningen, slikgelden, afkooppenningen, turfgelden of lastgelden. Dit zijn gelden die werden afgedragen door de verveners aan het waterschap. Na de vervening werden de gebieden ingepolderd en drooggemaakt. De kosten daarvan werden betaald uit de consignatiegelden.

Staatsrechtelijk zijn de rechtspersonen in Nederland: de staat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen. Nederland is hiermee het enige land ter wereld dat waterschappen heeft als rechtspersoon. Het feit dat 2/3 van ons land onder water staat bij springvloed heeft geleid tot een systeem waarin de hoogste autoriteit is toegekend aan de bescherming tegen het water.

Bekende oude effecten van de waterschappen zijn de vele honderden jaren oude eeuwigdurende leningen waarop heden ten dage nog jaarlijks rente op wordt uitgekeerd.

Minder bekend maar ook zeer zeldzaam zijn de consignatiepenningen. Dit exemplaar stamt uit 1853. De kwaliteit is Zeer Fraai ( enige malen gevouwen). De prijs is € 115,=

consignatiepenningen loosdrecht

consignatiepenningen loosdrecht

Bewijs van gestorte consignatiepenningen.
Provincie Utrecht
Gemeente Loordrecht
Veenpolder Loosdrecht
De consignatiepenningen voor het omschrevene in artikel 17 van het reglement op de veenderijen in de provincie Utrecht, van 10 maart 1852 (provinciaalblad 1852 no. 28) bedragen naar het tarief, in artikel 65 van genoemd reglement vastgesteld voor een perceel veenland, groot B/4R05E staande ten name van H.C. Otten en gelegen in bovenstaande polder, bekend bij het kadaster onder sectie E no. 203 voor consignatiepenningen de som van veertien gulden vijf cents.
De aanzuivering dezer consignatiepenningen zal, tot dat het perceel... tot op een vierde na ... zijn uitgeveend (als wanneer de betaling in eens moet plaats hebben) kunnen geschieden in eens of in termijnen, op daartoe door het veenderij bestuur bij openbare aankondiging en aanplakking jaarlijks bekend te maken zitdagen, ingevolge artikel 22 van meergemeld reglement van welke aanzuivering hieronder, telkenmale, dat die plaats heeft quitantie zal worden gesteld.
Loordrecht den 15 october 1853.

Kijk ook bij de Consignatiepenningen veenderij Loosdrecht 1853

Kijk ook bij de Surinaamse Plantage lening 1771 Cornelis Hartsinck, Jan van Ryneveld en Soonen

Kijk ook bij de Surinaamse plantage lening 1768 Daniel Changuion